Giới thiệu Viện văn học ứng dụng Việt Nam

daihocvankhoa-2

Khi văn chương bị xem rẻ hơn trong xã hội so với các ngành khác, những sinh viên học ngành văn học, triết học và sử học tập hợp với nhau thành tổ chức và tạo ra diễn đàn để đạt lấy quyền lực diễn ngôn trong xã hội, cho ra những tác phẩm văn chương xứng tầm.

Nòng cốt của Viện văn học ứng dụng Việt Nam là các sinh viên đã và đang theo học tại trường đại học Văn khoa Sài Gòn. Ngoài ra, chúng tôi còn có thành viên là sinh viên các trường văn khoa khác trên cả nước.

Viện văn học ứng dụng Việt Nam là nơi thể hiện tiếng nói và đăng tải  tác phẩm văn chương, thơ phú, các công trình nghiên cứu của sinh viên ngành văn học-triết học- sử học tại các trường đại học-cao đẳng Việt Nam.  Chúng tôi đang nghiên cứu xây dựng ngành triết-văn ( philo-lettres) cho nền văn khoa Việt Nam.

Chúng tôi quan niệm rằng mỗi câu văn, mỗi lời nói của những người sinh viên đều có khả năng thay đổi đất nước. Vì vậy, chúng tôi trả nhuận bút khá cao cho mỗi bài viết, để khuyến khích các bạn sinh viên, kể cả các học sinh trung học, viết bài để làm một cuộc cách mạng Cải cách học thuật- Minh bạch giảng đường- Tái thiết đất nước một cách thấu triệt. Trong những mục đích căn cơ đó, cải tạo nhân tâm thế đạo là mục đích cốt lõi nhất, và điều này đạt được dễ dàng hơn khi có chuyên môn của các sinh viên văn khoa-triết khoa-sử khoa. Bằng cách tạo ra nguồn nhuận bút dồi dào, chúng tôi làm cho các sinh viên này yên tâm nghiên cứu và cống hiến cho nền văn khoa.

Diễn đàn sinh viên văn khoa là một nơi quý trọng văn chương và nền văn hiến của nước nhà, đào tạo ra các cán bộ, những tông đồ trên mặt trận văn hóa.

Đây là lời giới thiệu tóm tắt của Viện văn học ứng dụng Việt Nam. Càng đi sâu vào cơ cấu, bạn đọc sẽ càng thấy rõ những đường hướng của chúng tôi. Liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ: vienvanhocungdung@gmail.com

Đăng lần đầu 19h18 ngày 14/01/2019- Cập nhật mới nhất 09h06 ngày 20/04/2019