Category Archives: Bình giảng

Bình giảng bài thơ Tràng Giang của nhà thơ Huy Cận

Một cách rất may mắn, Diễn đàn sinh viên văn khoa đã liên lạc với gia đình thừa kế của nhà thơ Huy Cận, cách riêng là gia đình của tiến sĩ luật- thạc sĩ văn chương Cù Huy Hà Vũ, thông qua phu nhân là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà đang sống ở Mỹ.  Tiếp tục đọc Bình giảng bài thơ Tràng Giang của nhà thơ Huy Cận